عکس: احمدشاه قاجار در نخستین روز سلطنت
كد خبر : ۳۲۲۴۶ /  تاریخ :۲۶ شهریور ۱۳۹۵ /  اخبار  /  دانش و فن ايميل چاپ

روبه شادی : تصویر زیر حضور احمدشاه قاجار را در نخستین روز سلطنت در مجلس شورای ملی نشان می‌دهد.
عکس: احمدشاه قاجار در نخستین روز سلطنت
روبه شادی : تصویر زیر حضور احمدشاه قاجار را در نخستین روز سلطنت در مجلس شورای ملی نشان می‌دهد.
   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته