مدیرعاملی بانک با لیسانس آبیاری/ پاداش ۴۵۰ میلیونی هیئت مدیره
كد خبر : ۳۲۱۷۱ /  تاریخ :۲۱ مرداد ۱۳۹۵ /  اخبار  /  اقتصادی ايميل چاپ

هیئت مدیره بانک کارآفرین برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده است.
مدیرعاملی بانک با لیسانس آبیاری/ پاداش ۴۵۰ میلیونی هیئت مدیره


روبه شادی به گزارش تسنیم،هیئت مدیره بانک کارآفرین برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394، مبلغ 450 میلیون تومان پاداش دریافت کرد.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک کارآفرین، مبلغ  4,500  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

همچنین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره مبلغ  12,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  4  جلسه در ماه مصوب شد.

بانک کارآفرین برای سال گذشته نیز همین مبالغ را برای پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف تصویب کرده بود.

برای سال 1392 نیز مبلغ پاداش هیئت مدیره 450 میلیون تومان و حق حضور اعضای غیرموظف یک میلیون تومان تصویب شده بود.

نکته جالب توجه، مدرک مدیرعامل بانک کارآفرین است. عطاءالله آیت‌اللهی لیسانس مهندسی آبیاری دارد اما در گزارش امسال تصمیمات مجمع عمومی بانک کارآفرین، مدرک وی ذکر نشده است. این در حالی است که در گزارش سال قبل، مدرک وی ذکر شده بود.
   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته