نقدی به قلم "روبه شادی":
بزرگ کردن مدیران ضعیف توسط رسانه های قلم فروش!!؟
كد خبر : ۳۱۷۷۸ /  تاریخ :۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ /  سايت  /  مقالات آموزشی ايميل چاپ

یکی از چالش های رسانه در چند سال اخیر، رشد قارچ گونه رسانه های نوشتاری و مجازی می باشد که متاسفانه بسیاری از این افراد بوی کباب را به واسطه مدیران ضعیف خوب استشمام کرده اند.
بزرگ کردن مدیران ضعیف توسط رسانه های قلم فروش!!؟

روبه شادی : بله مدیران ضعیفی که با چنگ و دندان می خواهند صندلی مدیریتی خود را حفظ کنند و با باج دادن به این رسانه های قلم فروش زمان بیشتر برای بقاء خود و در واقع خیانت به نظام را تجربه کنند.
برگزاری جلسات نمایشی، جذب آدمهای متملق، نشست های تبلیغاتي، حضور در مراسمات غیر تخصصی تنها گوشه ای از سوء استفاده این مدیران می باشد که در واقع آفت های دستگاه های دولتی و غیر دولتی در جامعه هستند.
اگر چه سوالات متفاوتی در این خصوص مطرح می باشد، اما چگونه رسانه های قلم فروش آخرت خود را برای دنیای مدیرانی می فروشند که در خلوت با توجه به عیار خود به قلم آنها می خندند و این کاسبان را نبردبانی بیش نمی بینند.
آری به چند می فروشی پاسخ جان برکفی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس دیروز و مدافعان حرم امروز را برای این افراد کوچک؟!
آیا میدانی قلم فروشی خود نوعي نان دزدي بر سر سفر خانواده بردن بشمار می آید؟
ادامه دارد....
   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته