یاداشت یک فریدون کناری:
با ترکه و فلک و عوام فریبی نمی توان رای جمع کرد!!
كد خبر : ۳۱۴۶۰ /  تاریخ :۰۴ اسفند ۱۳۹۴ /  انتخابات  /  آخرین اخبار انتخابات ايميل چاپ

یاداشت را به پایان می رسانم اما آن دنیای خود را برای این دنیای عده ای ورشکسته سیاسی و سود جو که برای مردم شهرم حداقل نام آشنا هستند نخواهم فروخت.
با ترکه و فلک و عوام فریبی نمی توان رای جمع کرد!!

روبه شادی به قلم یک شهروند فریدون کناری: وقتی یک نامزد انتخاباتی که ادعا می کند منش پهلوانی در خونش است و پایبند به اخلاق و محبوب مردم!! پس برای چه، دست به هر اقدامی می زند تا برنده شود؟
سالها است که عده ای ورشکسه سیاسی که در واقع توسط تفکری نو از گردونه تصمیمات شهری کنار گذاشته شده اند سعی دارند تا با علم کردن یک فرد خود را در واقع احیاء کنند، حال اگر چاشنی زور هم در دستور کار قرار گیرد کوتاهی نمی کنند.
انتخابات گفته می شود یک رقابت سالم است که مردم گزینه خود را با تحقیق و نیز برسی انتخاب می کنند اما در این حوزه گویا این اصل شعار است و عده ای بلعکس نشان می دهند چرا که در جدال برابر گویا ناتوان هستند چرا که حربه های رنگارنگ و نیز گفتارهای تزریق شده به او خود نشان از آینده ای بس تیره و تار دارد.
تهدید،ایجاد رعب و وحشت، فشار روحی و روانی در شهر، قراردادن در رودرواسی، فشار آوردن به خانوادها برای جلوگیری فعالیت حتی یک مخالف در ان خانواده!! تنها گوشه ای از رفتارهای غیر اخلاقی و رقابت ناسالم در این ستاد می باشد و جالب اینکه برای برچیدن ستاد نامزدهای محلی هم از این تفکر کوتاهی نمی کنند!
حال فردی که هیچ تفکری از خود تا کنون در هیچ یک از سخنرانیهایش بطور کارشناسی عنوان نداشته و جز شعارهای تاریخ مصرف گذشته نقشه راهی برای چشم انداز چهارساله خود ندارد چگونه می توان قبول کرد تغییر به سود است نه زیان شاید آنها به این باور رسیده اند که با ترکه و فلک می توان راهی مجلس شد و دیگر هیچ!!!
یاداشت را به پایان می رسانم اما آن دنیای خود را برای این دنیای عده ای ورشکسته سیاسی و سود جو که برای مردم حداقل شهرم نام آشنا هستند نخواهم فروخت.
ادامه دارد......
   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته