دلواپسی برای دیگران ممنوع؛
تفکر شعبان بی مخ ها در رسانه سالها است که خریدار ندارد
كد خبر : ۳۰۶۱۱ /  تاریخ :۲۱ شهریور ۱۳۹۴ /  سايت  /  مقالات آموزشی ايميل چاپ

یکی از اصلی ترین معضل رسانه حضور افرادی است که نان به نرخ روز می خورند و خود را برتر از دیگران میدانند و جالب اینکه با گرفتن پول ازبیت المال هر روز کاسه داغ تر از آش می شوند و بجای کار در مقابل مزد ، نان حرام را بر سر سفر می برند!!
تفکر شعبان بی مخ ها در رسانه سالها است که خریدار ندارد

روبه شادی : در این یاداشت سعی بر آن است تا به گونه ای به رفتارهای این قلم فروشان نان حرام خور تلنگری زده شود که هر روز بجای مجیزگویی به دنبال لقمه حلال بر سر سفره باشند چرا که با گذشت زمان و با حمایت های کورکورانه از افراد ضعیف بجای اینکه عمرشان را به نیکی بگذرانند، می بایستی به عنوان افراد معلوم الحال همیشه مورد تمسخر دیگران قرار گیرند، و آنان را نخود هر آش بشناسند!!
حال بهتر است همچون انسانهای عاقل شهامت به خرج داده و بجای اینکه بلندگویی در نقاب قلم نویسی برای لاپوشی فساد دیگران باشند، در خلوت به رفتار کردار خود تفکر کنند که چرا دیگران زمان افشاء شدن تخلفشان آنها را برای بلندگو بودن انتخاب می کنند!!؟
از آنجاییکه این شعبان بی موخ ها خود را در کار رسانه برتر از دیگران می دانند در واقع از آن جمله انسانهایی هستند که سره را از ناسره تشخیص نمی دهند و فقط می خواهند بگویند ما هستیم!!بله شما هستید اما آنگونه که فرقی در بودن و نبودتان نیست.
پس به این نتیجه می رسیم ؛ استفاده ابزاری از قلم بسیار ساده است، اما با شرف و با وجدان نویسی سخت.

این پند به نقل از بزگان را که گفته اند، بایستی بجای خود بزرگ بینی کمی تفکرو افتادگی را در دستور کار قرار داد تا بقول انقلاب دیده نگویند: تفکر شعبان بی مخ ها در رسانه سالها است که خریدار ندارد.

 

ادامه دارد.......

   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته