اهداء چادر سيا و مرغ هاي پركنده براي عوام فريبي و كسب راي!
كد خبر : ۲۰۱۰۶ /  تاریخ :۲۴ خرداد ۱۳۹۲ /  انتخابات  /  آخرین اخبار انتخابات ايميل چاپ

حال چرا براي گرفتن راي دست به هر كاري مي زند، با گفتارش فرق دارد.
اهداء چادر سيا و مرغ هاي پركنده براي عوام فريبي و كسب راي!

 

 

به گزارش يك شهروند:

 

يكي از قديمي هاي شوراي شهر فريدون كنار در حركتي بسيار نا جوان مردانه با ارسال چادر و مرغ در منطقه رجايي اين شهرستان قصد عوان فريبي برا يكسب راي داشت كه خوشبختانه مردم شريف آن منطقه دست رد به سينه آنان زدند.
نكته جالب اينكه اين عضو ديروز و نامزد امروز مدعي است براي اين شهر كارنامه درخشان به ارمغان آورده است ! حال چرا براي گرفتن راي دست به هر كاري مي زند، با گفتارش فرق دارد.
وي كه پايين ترين مدرك تحصيلي را در بين كانديداتورها دارد در آخرين افشاگري توسط اين سايت در دانشگاه فراموش شده اين شهر به عنوان مالك يك قطع زمين دارد كه در واقع اين عمل او به عنوان عضو شوراي شهر هم چنان بي پاسخ مانده است.

   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته